Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach

Skargi i wnioski

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski obywateli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021. 735) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

Skarga jest prawnym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki, które nie dają podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego ogólnego lub szczególnego ani też nie mogą stanowić podstawy powództwa lub wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania sadowego.

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw.

 

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

 

Składanie skarg i wniosków:

 

Skargi i wnioski można składać:

·         w interesie publicznym,

·         w interesie własnym

·         w interesie innej osoby za jej zgodą

 

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia, a wnioski do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

 

Skargi wnioski mogą być wnoszone:

·      za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Ośrodka,

·      osobiście w sekretariacie MOPS w Brzezinach,  pokój nr 10 II piętro,

·      drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.brzeziny.pl

·      za pośrednictwem faxu na nr: 46 874 02 80

·      poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą  na adres: /MOPS_Brzeziny/skrytka

·      ustnie do protokołu w siedzibie Ośrodka

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach  nie przyjmuje skarg złożonych telefonicznie.

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek.

Skargi wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Wnioskodawcy, niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku, służy prawo wniesienia skargi.

 

 

Termin załatwiania skarg i wniosków:

Organ właściwy do załatwiania skarg i wniosków powinien załatwić skargę i wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę lub wniosek zostaje  zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie  załatwienia sprawy.

Jeżeli organ, który  otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego, albo wskazać mu właściwy organ.

 

Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków:

 

Kierownik Ośrodka przyjmuje w sprawie skarg i wniosków od poniedziałku do  piątku w godz.  8.00 – 15.30

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3