Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach

Kryteria przyznawania świadczeń

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018.1358) obecnie obowiązujące kryterium dochodowe upoważniające do ubiegania się o pomoc finansową wynosi:

 

 • dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł
 • dla osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z niżej wymienionych powodów lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.


Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1.      ubóstwa,

2.      sieroctwa,

3.      bezdomności,

4.      bezrobocia,

5.      niepełnosprawności,

6.      długotrwałej lub ciężkiej choroby,

7.      przemocy w rodzinie,

7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

8.      potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

9.      bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

10.  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy

11.  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu   karnego,

12.  alkoholizmu lub narkomanii,

13.  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

14.  klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Przez dochód w myśl ustawy o pomocy społecznej rozumie się –  sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 

 •      podatek dochodowy od osób fizycznych,
 •      składki na ubezpieczenie  zdrowotne,
 •      składki na ubezpieczenia społeczne,
 •      alimenty świadczone na rzecz innych osób,

 

Do dochodu nie wlicza się:

 •      jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych,
 •      zasiłku celowego,
 •      pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 •      wartości świadczeń w naturze,
 •      świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 •      dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego
 •      świadczenia wychowawczego

 

 

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.


Prawo do świadczeń z pomocy społecznej nie przysługuje osobom odbywającym  karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W przypadku osób czasowo aresztowanych, świadczenie jest zawieszane, a za okres tymczasowego aresztowania nie przysługuje świadczenie. 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3